Cyfarfod y tîm

Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gwent

Sefydlwyd y Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol (RCC) yn 2012, maent yn gyfrifol am sicrhau bod prosiectau yn ymwneud â chymorth tai yn darparu’r canlyniadau cywir i bobl sy’n eu defnyddio yng Ngwent. Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am y RCC: http://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cefnogi-pobl/pwyllgor-cydweithredol-rhanbarthol-gwent/
Alyson Hoskins: Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Blaenau Gwent Cadeirydd

Helo fy enw yw Alyson Hoskins.  Rwyf yn gweithio fel Rheolwr Gwasanaeth i Adran Gwasanaethau Cymdeithasol (Oedolion) Blaenau Gwent ac mae gennyf gyfrifoldeb yn yr awdurdod lleol am feysydd fel Cefnogi Pobl, Diogelu Oedolion, Gwasanaethau Gofalwyr a’r Tîm Adnoddau Cymunedol. Rwy’n aelod â phleidlais ar Bwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gwent ac mae gennyf gyfrifoldeb penodol am gynrychioli barn y 5 Adran Gwasanaethau Cymdeithasol ar draws Gwent (Blaenau Gwent, Torfaen, Casnewydd, Sir Fynwy a Chaerffili). Roedd fy swyddi blaenorol yn cynnwys rheoli Tîm Cefnogi Pobl a Chynghorydd Budd-daliadau Lles. Treuliais nifer o flynyddoedd yn gweithio i MIND ac mae gennyf arbenigedd mewn gweithio mewn sefydliad Awdurdod Lleol a Thrydydd Sector.

Chris Edmunds: Cynrychiolydd Iechyd
chris edmunds

Cymhwysodd Chris fel nyrs trwy Ysgol Nyrsio Sant Siôr yn 1983, ac yna graddiodd o Brifysgol Caerdydd gyda gradd mewn Gweinyddiaeth Gymdeithasol. Bu Chris yn gweithio yn eang yn ardal De Cymru yn ymwneud â gofal henoed, gofal lliniarol a rolau oncoleg wrinol. Wrth weithio fel nyrs oncoleg wrinol arbenigol yn Ysbyty Brenhinol Gwent llwyddodd i gael MSc Arfer Clinigol o Brifysgol Morgannwg. Yn dilyn cyfnodau ar secondiad i Lywodraeth Cymru yn gweithio ar Fframweithiau Gwasanaeth Cenedlaethol a rolau rheoli cyfarwyddiaethau ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan, bu Chris yn gweithio ym Mwrdd Iechyd Lleol Caerffili lle datblygodd ddiddordeb brwd mewn cynllunio a datblygu gwasanaeth. Arweiniodd hyn at ei weld yn cael ei benodi yn Rheolwr Rhaglen ar gyfer y cynllun cydweithredol unigryw ‘Mewn Un Lle’ rhwng pum awdurdod lleol, wyth cymdeithas dai a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Mae’r Rhaglen yn ceisio hwyluso llety, gofal a chymorth trwy un broses ar y cyd, gan alluogi defnyddwyr gwasanaeth i gadw eu cartrefi eu hunain yn hytrach na lleoliadau preswyl.

David Congreve: Cynrychiolydd Trechu Tlodi
david congreve

David yw’r Prif Weithredwr Cynorthwyol (Cymunedau) i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Yn dilyn cyfnod byr yn y sector gwirfoddol, ymunodd David â llywodraeth leol yn 1984, a bu mewn nifer o swyddi gyda Chynghorau Telford a Wrekin. Ymunodd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen tua un mlynedd ar bymtheg yn ôl, fe’i penodwyd yn gyntaf fel y Prif Swyddog i Wasanaethau Hamdden, Ieuenctid a Diwylliant y Cyngor. Yna penodwyd David yn Gyfarwyddwr Strategol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant, ac yn fwy diweddar fel y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Cymunedau).

Fel rhan o’r rôl hon, David yw Hwylusydd Gwrthdlodi’r Cyngor (yn cefnogi’r Cynghorydd Richard Clark), y Swyddog Arweiniol Diwygio Llesiant, ac mae’n parhau i gefnogi gwelliannau mewn Gwasanaethau Addysg a Phlant a Phobl Ifanc.

Diana Binding: Cynrychiolydd Gwasanaeth Prawf
diana binding

Diana yw Prif Weithredwr Cynorthwyol Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru (WCRC) Gwent. Mae WCRC yn gweithio gyda thua 8,000 o droseddwyr risg isel a chanolig sydd wedi cael eu dedfrydu gan y llysoedd i orchymyn cymunedol, gorchymyn dedfryd ohiriedig, neu eu rhyddhau ar drwydded o’r carchar i dreulio gweddill eu dedfryd yn y gymuned. Mae WCRC yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau prawf i helpu i leihau ail droseddu a diogelu’r cyhoedd rhag niwed, gan reoli dedfrydau cymunedol troseddwyr a rhoi’r wybodaeth, sgiliau a’r gefnogaeth iddynt i’w galluogi i stopio troseddu.

Mae Diana wedi gweithio yn y Gwasanaeth Prawf ers dros 35 mlynedd mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys 5 mlynedd fel swyddog prawf yng ngharchar Holloway. Roedd wedi ei chyflogi cyn hynny gan Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Prawf Llundain cyn symud i Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Prawf Cymru yn 2012. Bu’n gweithio yn y sector preifat hefyd.

Elke Winton: Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Torfaen
elke winton

Elke yw’r Rheolwr Grŵp dros Dai yng Ngwasanaeth Gofal Cymdeithasol a Thai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Ar ôl gweithio yn y diwydiant bancio am 15 mlynedd, ymunodd Elke â llywodraeth leol yn 2004 ac mae wedi bod mewn nifer o swyddi yn ymwneud â Thai hyd yn hyn, gan gwblhau MSc mewn Tai yn 2009. Mae’n angerddol am dai, pobl a’r sector cyhoeddus, ac mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb fynediad at gartref teilwng, gyda chymorth a gofal pan fydd arnynt eu hangen. Mae Elke hefyd yn Aelod Corfforaethol ac Aelod o Fwrdd CIH Cymru.

Helena Hunt: Cynrychiolydd Diogelwch Cymunedol
helena hunt

Helena yw’r Arweinydd Tîm Polisi sy’n gweithio gyda Chyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent.

Helena yw arweinydd gweithredol Blaenau Gwent ar Ddiogelwch Cymunedol, Cydlyniaeth Gymunedol, Cydraddoldeb a’r Gymraeg. Bu’n gweithio ym maes Diogelwch Cymunedol ers 2003 gydag angerdd dros gyfiawnder cymdeithasol. Mae’r gwaith yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu strategaethau ac arferion gwaith i gefnogi dioddefwyr, troseddwyr a’u teuluoedd ar draws meysydd troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol, cam-drin domestig, atal eithafiaeth droseddol, caethwasiaeth/masnachu mewn pobl, cam-drin sylweddau a dulliau adferol.

Hugh Irwin: Cynrychiolydd Landlordiaid
hugh irwin

Gweithiodd Hugh yn y sectorau iechyd/gofal cymdeithasol/tai â chymorth ers nifer o flynyddoedd gan weithio i gychwyn ar lefel darparu gwasanaeth cyn symud ymlaen i rolau uwch/strategol. Ar hyn o bryd mae’n arwain asgell tai a chymorth arbenigol Cymdeithas Tai United Welsh (a elwir yn Thrive). Mae ganddo brofiad o weithio gyda phobl hŷn bregus, oedolion anabl, pobl sy’n ddibynnol ar sylweddau, pobl â heriau iechyd meddwl a phobl ddigartref. Mae gan Hugh hanes hir o weithio yn llwyddiannus ar lefel traws-sectoraidd i ddatblygu gwasanaethau newydd a newid y rhai sy’n bodoli yn ogystal â dylanwadu ar gyfeiriad polisi yn lleol ac yn genedlaethol. Ysgrifennodd Hugh dystiolaeth, a’i chyflwyno i Lywodraeth Cymru ar feysydd sy’n ymwneud â gofynion gofal a llety pobl hŷn ac yn y gorffennol bu ar weithgor trawsbleidiol ar ddementia. Bu Hugh yn ymddiriedolwr i Cymorth Cymru. Ar hyn o bryd mae’n ymddiriedolwr ac is-gadeirydd i Drive - sefydliad i bobl ag anableddau dysgu, yn ymddiriedolwr i Age Cymru ac mae’n Aelod Annibynnol ar Banel Mabwysiadu Powys.

Richard Sheahan: Cynrychiolydd Landlordiaid
richard sheahan

Rwyf yn landlord ac yn gynrychiolydd Cartrefi Cymunedol Cymru ar y Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol, fy ngwaith i yw cynrychioli cymdeithasau tai a’n tenantiaid yn ogystal â landlordiaid preifat. Cartrefi Cymunedol Cymru yw’r corff ymbarél sy’n cynrychioli cymdeithasau tai yng Nghymru.

Fe’m cyflogir gan Gymdeithas Tai Linc Cymru ac rwyf yn rheoli’r gwasanaethau Tai Gwarchod, Cymorth Tenantiaeth, Gofal Ychwanegol a Thai â Chymorth.

Yn y gorffennol rwyf wedi gweithio ar y rhaglen Cefnogi Pobl yn Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd.

Sam Lewis – Cynrychiolydd Darparwr Cymorth Is-gadeirydd
sam lewis

Rwyf yn gweithio i Llamau ac yn rheoli gwasanaethau sy’n rhoi ‘cymorth yn gysylltiedig â thai’ e.e. tai prosiect a chymorth fel y bo angen yng nghartrefi’r bobl eu hunain. Fel arfer mae fy ngwasanaethau yn cefnogi pobl ifanc, er bod un gwasanaeth yn cefnogi unrhyw un dros 16 oed sydd angen rhywfaint o gymorth i reoli ei gartref yn haws. Gan helpu pobl i deimlo yn hapusach ac wedi setlo yn well gobeithio.

Rwyf wedi gweithio ym maes cymorth tai ers 23 mlynedd, ac rwyf wrth fy modd yn ei wneud. Rwyf bob amser yn ceisio gwneud ein gwasanaethau yn well i’r bobl yr ydym yn eu cefnogi.

Viv Daye: Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Caerffili
viv daye

Rwyf wedi gweithio ym maes Gwasanaethau Cymdeithasol ers 28 mlynedd - cychwynnais fy ngyrfa mewn gofal cymdeithasol ym Morgannwg Ganol yn 1988, gan gefnogi pobl ag anableddau dysgu dwys a niferus a phobl ag awtistiaeth i gael defnyddio gwasanaethau yn ystod y dydd. Yn dilyn hynny, bûm yn gweithio ar waith gyda chymorth i bobl ag anableddau dysgu a bûm yn gweithio i wella mynediad at gyfleoedd gwaith cyn symud ymlaen i reoli gwasanaethau cyfleoedd yn ystod y dydd i bobl ag anabledd dysgu yng Nghwm Cynon. Yn 2001, ymunais â’r Tîm Comisiynu yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Caerffili fel Rheolwr Cynllunio, gan weithio yn strategol i gefnogi datblygu gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu. Yn 2010, deuthum yn Rheolwr Gwasanaeth i’r Tîm Comisiynu, rôl sydd yn cynnwys yr holl wasanaethau a gomisiynwyd i Blant ac Oedolion, gan gynnwys Cefnogi Pobl.

Kath Deakin: Cynrychiolydd Darparwr Cymorth
Kath Deakin

Kath yw Pennaeth Cymunedau Cynaliadwy yng Nghymdeithas Tai Sir Fynwy (MHA). Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad tai ar ôl dechrau ei gyrfa fel Rheolwr Tai dan Hyfforddiant yng Nghyngor Bwrdeistref Casnewydd lle llwyddodd i gael MSc mewn Tai. Ers hynny mae wedi gweithio mewn timau tai i awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Yn dilyn trosglwyddo stoc yr awdurdod lleol yn Sir Fynwy yn 2008, datblygodd Kath wasanaethau cynhwysiant a buddsoddi cymunedol MHA yn ogystal â chanolfan gyswllt cwsmeriaid llwyddiannus. Mae rôl Kath yn awr yn cynnwys datblygu a rheoli gwasanaethau cymorth i MHA ac mae’n mwynhau bod yn rhan o gynllun peilot ar gyfer darparu gwasanaethau cefnogi pobl yn Sir Fynwy a datblygu gwasanaeth hyfforddi tenantiaeth a ariennir gan MHA.

Emma Hammonds: Cynrychiolydd Darparydd Tymor Byr
Emma Hammonds

Graddiodd Emma o UWE yn 2003 gyda gradd mewn Gwleidyddiaeth.  Yn 2004 dechreuodd weithio fel Gweithiwr Cefnogi i Shelter yn Swydd Henffordd gan gefnogi teuluoedd digartref.  Yn 2008, gadawodd Emma Shelter gan ddod yn Swyddog Contractau ac Adolygu i’r tîm Cefnogi Pobl yn Nhorfaen lle bu’n gweithio nes dod yn gyfarwyddwr Mind Torfaen a Blaenau Gwent yn Hydref 2013.  A hithau wedi gweithio yn y sector ers blynyddoedd lawer, mae Emma yn angerddol am y Rhaglen Cefnogi Pobl ac am brofi ei heffeithiolrwydd a’i gallu i gynllunio’r gwasanaethau gorau i bobl fregus ar draws Gwent yn strategol.

Timau Cefnogi Pobl Gwent

Gwent Team
Blaenau Gwent
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Michelle Church Swyddog Arweiniol Cefnogi Pobl
Claire Davies Swyddog Cynllunio, Monitro a Gwerthuso
Michelle Wyatt Swyddog Cynllunio, Monitro a Gwerthuso
Caerffil
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Caerffili
Shelly Jones Rheolwr Cefnogi Pobl
Tiffeny Davies Swyddog Prosiect (Saib Gyrfa)
Tracey Evans Swyddog Prosiect Dros Dro
Rhodri Nicholas Swyddog Adolygu a Monitro
Rachel Baker Swyddog Monitro
Lesley Atkinson Cynorthwyydd Gweinyddu
Sir Fynwy
Cyngor Sir Fynwy
Chris Robinson Swyddog Arweiniol Cefnogi Pobl
Trudy Griffin Swyddog Contract a Monitro
Casnewydd
Cyngor Sir Casnewydd
Nigel Stannard Rheolwr Rhaglen Cefnogi Pobl
Luci Clague Prif Swyddog Contractau ac Adolygu
Caroline Mansfield Prif Swyddog Cyllid
Peta Daniels Swyddog Cynllunio a Gwybodaeth
Sam Taylor Cydlynydd Porth
Clare Rogers Swyddog Prosiect Cymorth fel y bo Angen
Richard Cooper Swyddog Prosiect Porth
Lian Bright Gweithiwr Cymorth Cynhwysiant Ariannol
Emma Heap Cymhorthydd Gweinyddu
Torfaen
CBS Torfaen
Rachael Lewis Arweinydd Tîm Cefnogi Pobl
Bethan Covill Uwch Swyddog Contractau ac Adolygu
Donna Jones Swyddog Contractau
Shane Baker Swyddog Porth a Pherfformiad